Zarząd

dr inż. Mirosław Kruszyński

Prezes Ośrodka Badań i Rozwoju Save the planet
miroslaw.kruszynski@obir.pl

Doktor inżynier nauk technicznych w dyscyplinie transport – adiunkt w Instytucie Logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Absolwent Politechniki Poznańskiej w Poznaniu (Wydział Budowy Maszyn), gdzie obronił pracę magisterską pt.: „Opracowanie sposobu stabilizacji wymiarów łożysk tocznych z nawęglanymi elementami składowymi w oparciu o wyniki badań własnych”, a  doktoryzował się na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej na podstawie rozprawy doktorskiej nt.: „Metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji w problematyce zarządzania transportem miejskim”.

Profil zawodowy jest kompozycją licznych doświadczeń naukowych, dydaktycznych, badawczych, zarządzania miastem (administracyjnych), oraz biznesowych.

Prace badawcze skoncentrowane są na modelowaniu i wspomaganiu decyzji w logistyce transportu i logistyce miejskiej. Szczególne miejsce w badaniach zajmują zagadnienia związane z zastosowaniem koncepcji i narzędzi logistycznych w transporcie materiałów i ludzi w celu usprawnienia ich efektywnego przepływu z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to transportu zaopatrzeniowego, dystrybucyjnego, transportu miejskiego i systemów logistycznych znajdujących się na terenach zurbanizowanych. Prace na tymi zagadnieniami przebiegają z zastosowaniem inteligentnych i wielokryterialnych metod wspomagania decyzji. Dwa główne elementy: inteligentne wspomaganie decyzji i wielokryterialne wspomaganie decyzji są wykorzystywane przez dla rozwiązania problemów: szeregowania, wyboru i klasyfikacji projektów transportowych, do lokalizacji infrastruktury transportowej jako narzędzie, które wspomaga zarządzanie miastem.

Pracował w Zakładach Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Pełnił kluczowe funkcje w administracji publicznej. Trzy kadencje pracował na stanowisku Prezydenta Miasta w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie przez kolejne trzy kadencje był Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania. W Poznaniu nadzorował m. in. logistykę miejską, rozwój infrastruktury technicznej, rozwój mieszkalnictwa oraz prowadził gospodarowanie nieruchomościami i majątkiem miasta. Prowadził nadzór właścicielski i merytoryczny nad spółkami, w których miasto posiadało akcje lub udziały. Przy rozwiązywaniu problemów decyzyjnych powstających w procesie zarządzania miastem, poszukiwał skutecznych metod ich rozwiązywania. Ważnym problemem było dokonywanie  wyboru projektów inwestycyjnych, które w pierwszej kolejności powinny być realizowane, które najlepiej realizowałyby  cele wynikających ze strategii rozwoju miasta – cele strategiczne, jak również cele wynikające z przyjętych polityk – cele taktyczne (np. miejskiej polityki transportowej) oraz cele merytoryczne, wynikające z danej dziedziny – cele operacyjne (np. transport szynowy, samochodowy czy integracja transportu), z uwzględnieniem różnych grup interesu i różnych aspektów (technicznych, ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, bezpieczeństwa itp.).

Prowadził na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajęcia z „Gospodarki Komunalnej”.

Pracował przy realizacji projektów transportu kolejowego pełniąc funkcję Dyrektora Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Był członkiem rad nadzorczych w spółkach o profilu komunalnym tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu – MPK sp. z o.o, Veolia Energia Poznań S.A. (kapitał zagraniczny). Był zapraszany jako konsultant i doradca procesów inwestycyjnych i przekształceniowych firm komunalnych, przez samorządy polskie i zagraniczne.

Posiada rozległe, duże doświadczenie jako lider i koordynator wielu krajowych i międzynarodowych projektów dla sektora publicznego o tematyce transportowej, w tym projektów europejskich, np.: SUGAR (Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and Local Policies) oraz ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalization). Dorobek publikacyjny dr inż. Mirosława Kruszyńskiego obejmuje około 30 publikacji, w tym artykuły publikowane w czasopismach zagranicznych. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach skoncentrowanych na systemach transportowych i logistycznych, jak również na ocenie i wdrażaniu rozwiązań transportowych oraz związanych z rozwojem infrastruktury transportowej i logistycznej.

Pracuje w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Inżynierii Przemysłowej jako jego Kierownik oraz pełni funkcję Prezesa Ośrodka Badań i Rozwoju „Save The Planet” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jest szczęśliwym mężem i dumnym ojcem dwóch córek Joanny i Barbary. Jego pasje i zainteresowania obejmują: filozofię oraz sport (bieganie, jazda na rowerze).